OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

ADR

ADR Nedir?

ADR: Tehlikeli maddelerin karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasıdır.

1957 yılında BM, Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından oluşturulmuştur. 48 devlet ADR’ ye üyedir. Türkiye de 22 Mart 2010 tarihinde ADR sözleşmesine taraf olmuştur. 2015 itibariyle de gerekli düzenlemeleri ve yaptırımları getirerek uygulamaya başlamştır.

 

ADR ve İSG

Aynı zamanda ADR, tehlikeli maddelerin insan sağlığına, çevreye zarar vermeden, güvenilir bir şekilde karayoluyla taşınmasını sağlayan bir sözleşmedir. Bu sözleşme taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, paketleyenin, yükleyenin, dolduranın, taşımacının, taşıt sürücüsünün, alıcının, boşaltanın, koteyner işletmecisinin,  dolduranların, yükleyenlerin, ambalajlayanların, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler.

Her işletme, tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atar.

Temmuz 2015 itibariyle tehlikeli madde taşımacılığı ve bununla ilgili işlemleri yapan tüm kurum ve kuruluşlar en az bir tane tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek zorundadır. 

Ocak 2018 itibariyle her türlü işlemleri için benzin istasyonları ile kamu kurum ve kuruluşları da tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek zorundadır.

 


 

ADR’nin Temel Konuları

1.       UN Numaralı ürünlerin taşınmasına yönelik şartlar,

2.       ADR’ nin kapsamı dışında olan taşımalar,

3.       ADR’ den istisna uygulanabilecek koşullar,

4.       Farklı özellikteki tehlikeli ürünlerin birlikte yüklenip yüklenmeyeceği,

5.       Taşınacak ürün için kullanılacak ambalajların türleri,

6.       Ambalajların onay şartları ve ambalajlarda kullanılacak etiketler,

7.       Sevkiyat dökümanları ve prosedürleri,

8.       Ürünleri taşıyacak araçların sağlaması gereken özellikler,

9.       Araç muayeneleri,

10.   Araç üzeri işaretlemeler,

11.   Tünel geçişleri,

12.   Tehlikeli madde taşımacılığında sorumlu taraflar ve eğitim 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Yanıcı, yakıcı ve tehlikeli atıklar gibi tehlikeli maddelerin uluslar arası taşımasını yapan sürücülerin ADR sertifikasına sahip olmaları gerekir. 
Tehlikeli maddeler fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından aşağıdaki çeşitlere ayrılırlar: 
- Patlayıcı maddeler
- Parlayıcı maddeler,
- Yanıcı maddeler,
- Yakıcı maddeler, 
- Kendi kendine yanan veya kolayca ateş alan maddeler, 
- Zehirli maddeler, 
- Radyoaktif maddeler, 

Tehlikeli Madde Sınıfları Ve Özellikleri

Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı,(viskosite veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikeler göre SINIFLANDIRILMAKTADIR. 
Buna göre ana (9) ve alt sınıflarla birlikte toplam 13 tehlike madde sınıfı bulunmaktadır

Tehlike Madde Sınıfları

1 Patlayıcı Madde ve Nesneler
2 Gazlar
3 Yanıcı Sıvı Maddeler
4.1 Yanıcı Katı Maddeler 
4.2 Kendi Kendine Yanan Maddeler
4.3 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler
5.1 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler
5.2 Organik Peroksitler
6.1 Zehirli Maddeler
6.2 Bulaşıcı Maddeler
7 Radyoaktif Maddeler
8 Aşındırıcı/ Asidik Maddeler
9 Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.

Ülkemizde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) “ adı altında 22.05.2014 tarihinde yayınlanmıştır.

Yasaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu yaşananın 23. Maddesine göre TMGD’nin görevleri belirtilmiştir.

 MADDE 23 – (1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.

2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.

3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.

4) Taşınan tehlikeli maddelerin  hangi taşıma türü ile yapıldığını.

5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.

6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f) Ulusal ve uluslararası mevzuat  ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.

n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlüaşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

(4) TMGD’ler,  ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

(5) Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

 

 

 

Doktorum OSGB Copyright 2013.