OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

İSG Eğitimi

İSG Eğitimi6331 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlamak ve bu eğitimi katılım belgesi ile belgelemek durumundadır.

Eğitimin Amacı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirilerek bu alanda ki hataların minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Eğitimin Süresi

Çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri her bir çalışan için tehlike sınıflarına göre aşağıdaki gibidir.

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere en az on altı saat
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa olmak üzere en az on iki saat
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa olmak üzere en az sekiz saat

 Ayrıca herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Doktorum OSGB Copyright 2013.